Много хора ми пишат , че искали да осиновят битото от майката детенце от Перник.1. Няма как да я осиновите, защото не сте в регистъра на осиновителите от ЗЗДет.. Там по принцип фигуриртат само “благонаджеждни” , “сигурни” техни хора на социалните, вписани и одобрени от тях самите…Нещата не са толкова розови, колкото си мислите… Сега същите писателки на сълзливи постове във ФБ от вчера, да ви лъжат колко добре било детето сега в ръцете на най-бедната и най-корумпираната държава в ЕС. Същите ще я запратят в приемно семейство докато я изтъргуват за осиновяване на някой богато семейство срещу рушвет. Най-вероятно- чужденец , после ще е дадат за осиновяване на “сигурни” осиновители от техния регистър, които после “случайно” ще отидат на почивка в чужбина ( никой не може да ги спре) , от където “случайно” ще се върнат без нея, защото ще я дадат за осиновяване там, под юрисдикцията на чуждата държава , под чуждестранния закон и така ще заобиколят сложната процедура за осиновяване на чужденци по ЗЗДет. и най-вече дарението, което трябва да направи чужденеца за тази процедура (поне 20000 евро). Разбира се , цялото това упражнение се прави срещу ПАРИ ! Като се замислиш, за какво им е на роми да осинопвяват деца… Техните няма кой да осинови… А 80% от регистъра са само такива… Има хора-читави, които чакат с години да бъдат записани само в регистъра и цял живот чакат да бъдат номинирани, докато все ги изпреварват ето такива “осиновители” – техни хора, избрани от тях- социалните разбойници. Само се моля да не попадне на осиновител като Ар Кели или Уд Алън… Не е таъна защо се осиновяват значителна част от децата в Европа.
2. Детето си има баща, има баби, дядовци, за тях няма данни да са участвали, прикривали или да са се съгласявали с това, което видяхме. Напротив, даже клипът е качен по искане на бащата, след като му е показан от майката, явно с цел да и обърне внимание. Самият замисъл на клипа е с цел да бъде тормозен бащата, не видяхте, не чухте ли сами???Петър Константинов Низамов

СЕМЕЕН КОДЕКС :

Определяне на осиновяващ за пълно осиновяване

Чл. 95. (1) В срок един месец от вписването на детето в регистъра Съветът по осиновяване определя за него подходящи осиновяващи съобразно поредността на вписване на осиновяващите в регистъра, изразените от тях предпочитания, както и обстоятелствата от значение за интереса на детето.

(2) Извън случаите по ал. 1, Съветът по осиновяване може да определи за подходящ осиновяващ за детето лице, което осъществява приемна грижа като приемно семейство, ако е вписано в регистъра по чл. 85 и е полагало грижи за детето не по-малко от една година от настаняването му за отглеждане в семейството.

(3) Регионалната дирекция за социално подпомагане уведомява писмено първия подходящ осиновяващ за решението по ал. 1 и му предоставя данните за детето. Дирекция “Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето оказва съдействие за осъществяване на личен контакт.

(4) В случаите по ал. 2 регионалната дирекция за социално подпомагане уведомява писмено осиновяващия.

(5) В срок един месец от получаването на уведомлението осиновяващият може да подаде молба за осиновяване до съда чрез регионалната дирекция за социално подпомагане. Дирекцията изпраща молбата за осиновяване заедно с преписката в тридневен срок от получаването и.

(6) В случай че уведоменият осиновяващ писмено откаже предложението или не подаде молба в срока по ал. 5, регионалната дирекция за социално подпомагане в 14-дневен срок уведомява следващия подходящ осиновяващ.

(7) Отказът или неподаването на молба в срока по ал. 5 се отбелязва в Националния регистър на осиновяващи за пълно осиновяване.

Допълнително условие за пълно осиновяване

Съдържание :

Чл. 82. (1) Пълно осиновяване се допуска, когато:
1. осиновяваният е вписан в регистъра по чл. 83, и
2. осиновяващият е вписан в регистъра по чл. 85.
(2) Алинея 1 не се прилага, когато съпруг осиновява дете на своя съпруг, при осиновяване на внук от дядо и баба или от единия от тях, както и при осиновяване от роднина по съребрена линия от трета степен.
(3) Изискването за вписване в регистъра на осиновяващи по чл. 85 не се прилага при осиновяване от настойник или попечител или от семейство на роднини или близки, при които детето е настанено по съдебен ред съгласно Закона за закрила на детето.
(4) Лицата по ал. 3 се проучват от дирекция “Социално подпомагане” по постоянния им адрес.

Регистри на деца за пълно осиновяване

Чл. 83./span>. (1) Агенцията за социално подпомагане поддържа Национална електронна информационна система за децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване.
(2) Регионалните дирекции за социално подпомагане водят регистри на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване.
(3) Обстоятелствата от значение за осиновяването, редът за воденето и съхраняването на регистрите се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика.

Вписване в регионалните регистри на деца за пълно осиновяване

Чл. 84. (1) (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.) За дете, настанено по административен ред съгласно Закона за закрила на детето, чиито родители са неизвестни или са дали съгласие за пълно осиновяване, дирекция “Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето уведомява писмено в 7-дневен срок от настаняването регионалната дирекция за социално подпомагане за вписването му в регистъра. Ако съгласието е дадено след настаняването, 7-дневният срок тече от деня на даване на съгласието.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Когато детето е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа по административен ред съгласно Закона за закрила на детето и родителят без основателна причина не е поискал прекратяване на настаняването или промяна на мярката за закрила, дирекция “Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето уведомява писмено в 7-дневен срок от изтичане на срока по чл. 93, ал. 2, изречение първо регионалната дирекция за социално подпомагане за вписването му в регистъра. Към уведомлението се прилага копие от искането за настаняване по съдебен ред по чл. 27, ал. 2 от Закона за закрила на детето. Когато детето е настанено в приемно семейство и родителят не е поискал прекратяване на настаняването без основателни причини в срока по чл. 93, ал. 2, Дирекция “Социално подпомагане” уведомява регионалната дирекция за социално подпомагане за вписването на детето в регистъра, ако интересите на детето налагат това.
(3) Дете, чиито родители са починали, лишени от родителски права или поставени под пълно запрещение, може да бъде вписано в регистъра по молба на настойника или попечителя до директора на регионалната дирекция за социално подпомагане. Директорът изисква становище за интереса на детето от дирекция “Социално подпомагане” и от органа по настойничеството и по попечителството.
(4) Поставеният под попечителство може да поиска да бъде вписан в регистъра по реда на ал. 3.
(5) Вписване на дете в регистъра може да се извърши и въз основа на молба на родителите, подадена чрез дирекция “Социално подпомагане”, ако вписването е в интерес на детето.
(6) Вписването, както и отказът от вписване в регистъра, се извършва със заповед на директора на регионалната дирекция за социално подпомагане, която подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Национален регистър на осиновяващи за пълно осиновяване

Чл. 85. Агенцията за социално подпомагане води Национален регистър на лицата, които желаят да осиновят дете при условията на пълно осиновяване. Вписването в регистъра се извършва от регионалните дирекции за социално подпомагане съгласно наредбата по чл. 83, ал. 3.

Разрешение за вписване в Националния регистър на осиновяващи за пълно осиновяване

Чл. 86. (1) Лице, което желае да осинови дете при условията на пълно осиновяване, подава заявление до дирекция “Социално подпомагане” по постоянния си адрес за разрешение за вписване в регистъра.
(2) Дирекция “Социално подпомагане” извършва социално проучване за годността на лицето да осинови дете.
(3) Лице, получило разрешение от дирекция “Социално подпомагане”, се вписва в регистъра служебно.
(4) Отказът за разрешение може да се оспорва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Разрешението се издава за срок две години.
(6) Условията и редът за извършване на социалното проучване, за издаване и отнемане на разрешението за вписване в регистъра се определят с наредбата по чл. 83, ал. 3.

Отбелязвания и заличавания в регистъра

Чл. 87. (1) Лицето, което желае да осинови дете, е длъжно да информира дирекция “Социално подпомагане” при промяна на обстоятелства от значение за издаване на разрешението.
(2) Изменението на обстоятелствата се отбелязва в регистъра. Отнемане на разрешението се извършва при съществена промяна на обстоятелствата след ново социално проучване.
(3) Отнемането на разрешението подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Отбелязването и заличаването се извършват със заповед на директора на регионалната дирекция за социално подпомагане.

Съвет по осиновяване

Чл. 94. (1) Към регионалната дирекция за социално подпомагане се създава Съвет по осиновяване.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Председател на Съвета по осиновяване е директорът на регионалната дирекция за социално подпомагане. Членове на съвета са: юрист, определен от областния управител, лекар, определен от директора на регионалната здравна инспекция, педагог, определен от началника на регионалния инспекторат по образование, психолог, определен от директора на дирекция “Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето, ръководителят на социалната или интегрираната здравно-социална услуга за резидентна грижа.
(3) Органите по ал. 2 определят и постоянни заместници на членовете на съвета.
(4) Съветът заседава ежеседмично.
(5) Решенията на съвета се приемат с явно гласуване и с мнозинство не по-малко от две трети от състава.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г., изм. – ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на труда и социалната политика издава правилник за дейността на съвета по ал. 1 съгласувано с министъра на здравеопазването, министъра на образованието и науката и министъра на правосъдието.
(7) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) За участието си във всяко заседание на Съвета по осиновяване членовете получават възнаграждение в размер, определен от министъра на труда и социалната политика, освен ако в закон е предвидено друго.

ИСТОРИЯ НА КАЗУСА НА ТОРМОЗЕНОТО ДЕТЕ В ПЕРНИК !

Направих връзка с бащата на битото от майката дете от Перник. Оказва се, че майката не му давала детето, заплашвала го, даже му изпратила хора да го бият. Инструктирал съм го утре да отиде в Държавна агенция по “Закрила на детето” – гр. Перник да подаде декларация за съгласие. Утре очаквам да го посрещнат дружелюбно в агенцията, за да не се видим с тях ПАК ! Заели сме се от БЮК-Български Юридически комитет-защита на гражданите с правни средства с този казус. Ще обслужим най-добрия интерес на детето, като го отделим от майката-побойница и го спасим от това да бъде взето от баща му. Първо ще проверим дали бащата е годен ! Ако не е, има баби, дядовци, въобще си приберете лигите, социални разбойници-безделници! Социалните хич да не се облизват ! Ама хич ! Детето си има баща ! Иначе директно ще го хвърлят в някое приемно семейство докато го изтъргуват на някой богат осиновител… Разбира се, срещу рушвет…Не можете да я осиновите не можете да я осиновите, защото могат само избрани от социалните в техния регистър "сигурни" техни хора - петър низамов download1 не можете да я осиновите бюк и петър низамов се заемат с казуса на битото дете в перник bnews не можете да я осиновите
Не вярвайте на патологични лъжци като министър Сачева, бащата на детето не е задържан! Mайката е задържана за 72 часа напълно правилно и предстои съдебно заседание дали ще остане за постоянно в ареста ! Намерили сме на бащата безплатен адвокат от БЮК-Български Юридически комитет-защита на гражданите с правни средства на място в София и започваме битката. Не вяртвайте на нито дума в медиите, скоро ще направя интервю с него за да добиете реална представа какъв човек е той ! Първо ще проверим дали бащата е годен ! Ако не е, има баби, дядовци, въобще си приберете лигите, социални разбойници-безделници!
Опитвам се да им обясня това, а те ми мелят, че бащата не бил направил нищо. Ами ако беше направил, да е с ограничителна заповед още първата седмица. Нали това ви обяснявахме по време на протестите срещу стратегията за детето! Че бащата се изклюва като страничен обект на семейството! И дотам с правата на бащите. Този мач сме го играли поне 30 пъти. Аз, ако бях, разбира се, щях да направя много неща, ама не всички сме еднакви. Пък и при нас е теоретически и практически невъзможно! Първо ще проверим годността му, ако не, има си баби и дядовци. Държавата не е вариант! Искате да го хвърлите в ръцете на най-корумпираната и най-бедната държава в Европа за да може да го продаде за парички, с които после си купуват джипове, вили и гласове по време на избори.
 Благодаря на Мартин Янчев, председател на организация M&M, с който заедно сме се заели с този казус и без който тази брутална, дръзка и цинична гадост едва ли щеше да придобие такава гласност и съответно – реакцията от компетентните държавни органи. Благодарение на него, майката-побойнца е отделена от битото бебе почти веднага. Сега остава да го предпазим от другата надвиснала опасност – да бъде предадено като вещ на приемно семейство и да бъде подхвърляно от дом в дом, от институция в институция, от съдебна зала в съдебна зала – нерадостната съдба на много българчета ! Опитвам се да им обясня това, а те ми мелят, че бащата не бил направил нищо. Ами ако беше направил, да е с ограничителна заповед още първата седмица. Нали това ви обяснявахме по време на протестите срещу стратегията за детето! Че бащата се изклюва като страничен обект на семейството! И дотам с правата на бащите. Този мач сме го играли поне 30 пъти. Аз, ако бях, разбира се, щях да направя много неща, ама не всички сме еднакви. Пък и при нас е теоретически и практически невъзможно! Първо ще проверим годността му, ако не, има си баби и дядовци. Държавата не е вариант! Искате да го хвърлите в ръцете на най-корумпираната и най-бедната държава в Европа за да може да го продаде за парички, с които после си купуват джипове, вили и гласове по време на избори. На глупав въпрос никой не може да даде умен отговор… ПЕТЪР НИЗАМОВ ПЕТЪР НИЗАМОВ ПЕТЪР НИЗАМОВ ПЕТЪР НИЗАМОВ ПЕТЪР НИЗАМОВ ПЕТЪР НИЗАМОВ ПЕТЪР НИЗАМОВ

Leave a Reply