Страници “ГОЛАТА ИСТИНА” и “Истинските новини” крадат мои клипове и ги представят за свои. Голата Истина, една медия, ако е медия, показва източниците си, а не краде чужди клипове и да ги представя като свои. Многократно съм казвал, че сайтовете Истинските новини, страниците във ФБ “Голата истина” са ФАЛШИВИ новини и не са никаква медия.Клипът с доказателствата, че Валери Симоеонов пярекрава мигранти е качен на моят канал във YOUTUBE na 02 Юли 2020г., а страницата “Голата истина” копира и публикува на 04 Юли 2020г. и представя това за свое авторско право. Петър низамов: страница "голата истина" краде разследването ми петър низамов: страница "голата истина" краде разследването ми, че валери симеонов прекарва мигранти екранна снимка 1186 li петър низамов: страница "голата истина" краде разследването ми петър низамов: страница "голата истина" краде разследването ми, че валери симеонов прекарва мигранти bnews петър низамов: страница "голата истина" краде разследването ми Петър низамов: страница "голата истина" краде разследването ми петър низамов: страница "голата истина" краде разследването ми, че валери симеонов прекарва мигранти екранна снимка 1183 li петър низамов: страница "голата истина" краде разследването ми петър низамов: страница "голата истина" краде разследването ми, че валери симеонов прекарва мигранти bnews петър низамов: страница "голата истина" краде разследването ми НАКАЗАТЕЛЕНХ КОДЕКС :

Престъпления против интелектуалната собственост (Загл. изм. – ДВ, бр. 50 от 1995 г.)

Чл. 172а. (Нов – ДВ, бр. 50 от 1995 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Който записва, възпроизвежда, разпространява, излъчва или предава, или използва по друг начин чужд обект на авторско или сродно на него право, или екземпляри от него, без необходимото по закон съгласие на носителя на съответното право, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до пет хиляди лева.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Който без необходимото по закон съгласие държи материални носители, съдържащи чужд обект на авторско или сродно на него право на стойност в големи размери, или държи матрица за възпроизвеждане на такива носители, се наказва с лишаване от свобода от две до пет години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Ако деянието по ал. 1 и 2 е извършено повторно или са причинени значителни вредни последици, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба от три хиляди до десет хиляди лева.
(4) (Нова – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Когато деянието по ал. 2 е в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева.
(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) За маловажни случаи деецът се наказва по административен ред по Закона за авторското право и сродните му права.
(6) (Предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, независимо чия собственост е, и се унищожава.
 

КОМЕНТИРАЙТЕ

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук