Промените на “Възраждане” не решават проблема с издаваният задочно изпълнителен лист и заповеди за изпълнение към длъжници

Изпълнителен лист
✅✅✅Приветствам “Възраждане” за внесените промени относно заповедите за изпълнение и изпълнителните листове, но те НЕ решават проблема, а и моята програма е доста по-ефективна и доказана в практиката на други правни системи!
✅✅✅Да, трябва да бъде прекратена практиката, призовкари от съда и частни съдебни изпълнители (ЧСИ) да залепват уведомление на вратата на входа, което после изчезва и вие се считате за призовани редовно за дело, по което после ви осъждат да платите сума.
✅✅✅Така даже могат да ви осъдят да плащате милиони без да сте имали правото да се защитите.
✅✅✅Такива процедури не съществуват в нито един европейски закон, нито в САЩ. И именно за техните ефективни решения по този проблем, които искам да бъдат въведени и тук и с които явно юристите на “Възраждане” не са запознати, ще стане дума по-надолу в текста.
Промените на Възраждане са следните:
Заповед за изпълнение
С тях се предлагат две изменения. първото предвижда, когато длъжникът не е намерен, за да му бъде връчена заповедта за изпълнение, да му се назначава особен представител. а второто е да отпадне възможността за издаване на заповед за незабавно изпълнение въз основа на извлечение от счетоводните книги на банките, държавните учреждения и общините, както и въз основа на запис на заповед, менителница или друга ценна книга на заповед. Т. Е. Да бъдат отменени т. 2 и т 10 на чл. 417 гпк.
Можете да ги видите кати натиснете ТУК.
 

✅✅✅✅✅✅По същество !!✅✅✅✅✅✅

 
✅✅✅С промените на Възраждане пак без да без да бъдете намерени и да бъдете реално уведомени, призовани, без да знаете въобще за делото, както преди ще можете да бъдете осъдени. Ей така!
✅✅✅От Възраждане искат единствено съдът да има задължението да ви назначи особен представител (служебен адвокат по граждански дела). Това е козметично и не би произвело ефект, защото на всички е ясно как се определят тезои “особени представители” и как те защитават подзащитните си.
✅✅✅Това до сега не важеше за заповедите за изпълнение, но доказа неефективността си вече в практиката по останалите дела по ГПК. Няма да е ефективно и при заповедното производство!
✅✅✅Г-да от Възраждане, цялата процедура от чл. 47 – “Връчване чрез залепване на уведомление” и следващия чл. 48 “Връчване чрез публично обявление” трябва да бъдат премахнати от ГПК.
 
✅✅✅Гражданите не искат да им се назначава служебен адвокат по имуществени дела, по които въобще не са намерени и не знаят, че вървят в съда, а да бъдат призовани наистина и сами да си организират защитата.
✅✅✅И тук проблемът не е само заповедното производство, а като цяло маниерът и нормативната рамка при връчването на книжа по ГПК.
✅✅✅Според мен от ПП “Възраждане” въобще не са запознати с други правни системи, където този проблем е разрешен по коренно различен от предлагания от тях начин.
✅✅✅Произхдът на тази процедура е безсилието да бъдат редовно връчвани книжа, когато ответникът се крие и делата зацикляха в немного далечното минало. Тогава българският законодател реши проблема по нашенски. Като затвори вратата от едната страна, но отвори вратата от другата.
✅✅✅Във Федералните правила за гражданското производство в САЩ например има следната разпоредба в Правило 4 – “Призовка”:
“Призовката трябва да бъде връчена с копие от жалбата. Ищецът е отговорен за връчването на призовката и жалбата в рамките на времето, позволено от правило 4 (м) и трябва да предостави необходимите копия на лицето, което извършва връчването.”
✅✅✅Т.е., какво прави законът в САЩ? Ангажира ищеца със задължението да връчи книжата в срок, като за това може даже да наеме специално лице на негови разноски, което да издири длъжника и да му ги връчи физически,
✅ НО ЗАКОНЪТ НЕ ДОПУСКА ДЕЛОТО ДА ПРОДЪЛЖИ БЕЗ ОТВЕТНИКЪТ ДА Е БИЛ НАМЕРЕН и УВЕДОМЕН ФИЗИЧЕСКИ И ДА Е БИЛ НАПРАВЕН РЕАЛЕН ОПИТ ЛИЦЕ В ЛИЦЕ ДА МУ БЕДЕ ВРЪЧЕНА ПРОЗОВКАТА!
✅✅✅Това е така, защото да се води дело срещу човек, които не е бил въобще намерен за да бъде уведомен да си организира защита, е нарушение на Конвенцията и првото на защита на всеки гражданин в гражданското производство, гарантирани от Конституцията и Конвециите, по които България е страна и е ратифицирала.
 
✅✅✅От другата страна, ако се крие ответника умишлено за да шиканира делото, федералният закон на САЩ е решил въпроса по следния начин:
 
“По искане на ищеца съдът може да разпореди връчването да бъде извършено от маршал или заместник-маршал на Съединените щати или от лице, специално назначено от съда.”
 
✅✅✅Службата за маршали на Съединените щати ( USMS ) е федерална правоприлагаща агенция в Съединените щати . USMS е бюро в рамките на Министерството на правосъдието на САЩ , което служи като правоприлагащо звено за да гарантира ефективното функциониране на съдебната система и целостта на Конституцията. То отговаря от издирването на бегълци, до връчването на призовки, защита на съдии, свидетели и т.н.
 
✅✅✅Т.е., там няма как да се заобиколи закона и да се окажете без да знаете в един момент осъдени за малка или голяма сума, както в България.
 
✅✅✅Ние нямаме такава служба
 
✅✅✅Логиката води към взаимстване от наказателните съдилища. Съгласно НПК, призоваването става от МВР.
 
✅✅✅Или както започва чл. 47 от ГПК, касаещ връчването на съобщенията и призовките чрез залепване на уведомление на вратата ✅”Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението”, да продължава така: ✅✅✅”връчителят предава книжата на МВР или на специално наето за целта лице за връчване на ответника”,✅а не “връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия”.
И след това да продължава ✅✅✅”МВР или наетото лице е длъжно да издири и връчи книжата на длъжника за сметка на ищеца, като имат задължението да избягват ненужни разходи за връчване на призовката.”
✅✅✅Да се установи следния принцип!
“Делото не може да старира, нито съдът може да постанови краен съдебен акт, докато ответникът не бъде намерен физически и бъде уведомен.”
 
✅✅✅ТОЧКА! ✅✅✅
✅Всички други алинеи от 2-8 на чл. 47 се отменят!
✅✅✅Това решава завинаги този проблем, като правата и на двете страни (ищец и ответник) са гарантирани.
 
✅✅✅Съществуващата досега разпоредба създаде порочна практика да се заобикаля закона, без да се правят опити за реалното връчване, направо да се залепва такава лепенка, която не стига до ответника, сметена от чистачката във входа, или стъпката от хорт на земята.
Така на много хора наочаквано един ден им звънна на вратата съдия-изпълнител.
Ако бъде направена тази поправка, според мен ще се решат проблемите с връчването на заповедите за изпълнение и всеки ответник ще има възможност да депозира възражение в срок.
 

ПЕТЪР НИЗАМОВ

Председател на “Български Юридически комитет” ( БЮК )

Петър низамов
 
Текстът е обект на авторското право!
Всяко взаимстване на предложенията е незаконно и следва да бъде обезщетено!

Сегашната регламентация е следната: 

Връчване чрез залепване на уведомление

Чл. 47. (1) (Доп. – ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.
(2) В уведомлението се посочва, че книжата са оставени в канцеларията на съда, когато връчването става чрез служител на съда или частен съдебен изпълнител, съответно в общината, когато връчването става чрез неин служител, както и че те могат да бъдат получени там в двуседмичен срок от залепването на уведомлението.
(3) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Когато ответникът не се яви да получи книжата, съдът служебно проверява неговата адресна регистрация, освен в случаите на чл. 40, ал. 2 и чл. 41, ал. 1, в които съобщението се прилага към делото. Ако посоченият адрес не съвпада с постоянния и настоящия адрес на страната, съдът разпорежда връчване по настоящия или постоянния адрес по реда на ал. 1 и 2. Съдът служебно проверява и местоработата на ответника и разпорежда връчване по местоработата, съответно местослуженето или мястото за осъществяване на стопанска дейност.
(4) (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2017 г.)
(5) Съобщението се смята за връчено с изтичането на срока за получаването му от канцеларията на съда или общината.
(6) (Доп. – ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Когато установи редовността на връчването, съдът разпорежда съобщението да се приложи към делото и назначава особен представител на разноски на ищеца. Възнаграждението на особения представител се определя от съда съобразно фактическата и правната сложност на делото, като размерът на възнаграждението може да бъде и под минималния за съответния вид работа съгласно чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата, но не по-малко от една втора от него.
(7) (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Разпоредбите на ал. 1 – 5 се прилагат съответно за връчването на съобщения на подпомагаща страна, както и за връчване на заповед за изпълнение.
(8) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат за връчването на съобщения на свидетел, вещо лице и неучастващо в делото лице, като съобщението се оставя в пощенската кутия, а когато до нея не е осигурен достъп – чрез залепване на уведомление.

Връчване чрез публично обявление

Чл. 48. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.) Ако при завеждането на делото ответникът няма регистриран постоянен или настоящ адрес, по искане на ищеца съобщението до него за заведеното дело се извършва чрез публикация в неофициалния раздел на “Държавен вестник”. Съдът разрешава връчването да стане по този ред, след като ищецът удостовери чрез справка, че ответникът няма адресна регистрация и ищецът потвърди с декларация, че не му е известен адресът на ответника в чужбина.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.) Ако въпреки публикацията ответникът не се яви в съда, за да получи преписи от исковата молба и приложенията, съдът му назначава особен представител на разноски на ищеца.

Федералните правила за гражданското производство в САЩ

Правило 4. Призовка

(а) Съдържание; Изменения.

(1) Съдържание. Призовката трябва:

(A) назоваване на съда и страните;

(B) да бъде насочено към ответника;

(В) посочете името и адреса на адвоката на ищеца или — ако не е представляван — на ищеца;

(D) посочва срока, в който ответникът трябва да се яви и да защити;

(E) уведомява ответника, че неявяването и защитата ще доведе до неприсъствено решение срещу ответника за исканото в жалбата обезщетение;

(F) да бъде подписан от служителя; и

(G) носи печата на съда.

(2) Изменения. Съдът може да разреши изменение на призовката.

(б) Издаване. При или след подаване на жалбата ищецът може да представи призовка на деловодителя за подпис и печат. Ако призовката е правилно попълнена, служителят трябва да я подпише, подпечата и издаде на ищеца за връчване на ответника. Призовка – или копие от призовка, която е адресирана до множество обвиняеми – трябва да бъде издадена за всеки ответник, който да бъде връчен.

(в) Обслужване.

(1) Като цяло. Призовката трябва да бъде връчена с копие от жалбата. Ищецът е отговорен за връчването на призовката и жалбата в рамките на времето, позволено от правило 4 (м) и трябва да предостави необходимите копия на лицето, което извършва връчването.

(2) От кого. Всяко лице, което е навършило 18 години и не е страна, може да връчи призовка и жалба.

(3) От маршал или някое специално назначено лице. По искане на ищеца съдът може да разпореди връчването да бъде извършено от маршал или заместник-маршал на Съединените щати или от лице, специално назначено от съда. Съдът трябва да разпореди това, ако ищецът е упълномощен да действа in forma pauperis съгласно 28 USC §1915 или като моряк съгласно 28 USC §1916 .

(d) Услуга за отказ.

(1) Искане за отказ. Физическо лице, корпорация или асоциация, които подлежат на връчване съгласно Правило 4(e) , (f) или (h), имат задължението да избягват ненужни разходи за връчване на призовката. Ищецът може да уведоми такъв ответник, че е образуван иск и да поиска от него да се откаже от връчването на призовка. Съобщението и искането трябва:

(A) да бъде в писмен вид и да бъде адресиран:

(i) на отделния ответник; или

(ii) за ответник, подлежащ на връчване съгласно правило 4, буква з) , на служител, управляващ или генерален агент или всеки друг агент, упълномощен по назначаване или по закон да получава процесуално връчване;

(Б) назовава съда, в който е подадена жалбата;

(В) да бъдат придружени от копие на жалбата, 2 копия от формуляра за отказ, приложен към настоящото правило 4, и предплатено средство за връщане на формуляра;

(D) информира ответника, като използва формуляра, приложен към настоящото правило 4, за последиците от отказ и отказ от връчване;

(E) посочете датата на изпращане на искането;

(F) да даде на ответника разумен срок от най-малко 30 дни след изпращане на искането – или най-малко 60 дни, ако е изпратено до ответника извън който и да е съдебен район на Съединените щати – за да върне отказа; и

(G) да бъдат изпратени с първокласна поща или по друг надежден начин.

(2) Неизпълнение на отказ. Ако ответник, намиращ се в Съединените щати, не успее, без основателна причина, да подпише и върне отказ, поискан от ищец, намиращ се в Съединените щати, съдът трябва да наложи на ответника:

(A) разходите, направени по-късно при извършване на услугата; и

(B) разумните разходи, включително адвокатски хонорари, за всяко искане, необходимо за събиране на тези разходи за услуги.

(3) Време за отговор след отказ. Ответник, който, преди да му бъде връчен процес, навреме връща отказ, не е необходимо да връчва отговор на жалбата до 60 дни след изпращането на искането или до 90 дни след изпращането му на ответника извън който и да е съдебен район на Съединените щати .

(4) Резултати от подаване на отказ. Когато ищецът подаде отказ, доказателство за връчване не се изисква и тези правила се прилагат, сякаш призовка и жалба са били връчени към момента на подаване на отказа.

(5) Юрисдикция и място не се отказват. Отказът от връчване на призовка не отменя никакви възражения срещу личната юрисдикция или мястото на провеждане.

(д) Обслужване на лице в рамките на съдебен окръг на Съединените щати. Освен ако федералният закон не предвижда друго, физическо лице — различно от непълнолетно лице, некомпетентно лице или лице, чийто отказ е подаден — може да бъде връчено в съдебен район на Съединените щати от:

(1) съгласно държавния закон за връчване на призовка в иск, заведен в съдилища с обща юрисдикция в държавата, където се намира районният съд или където се извършва връчването; или

(2) извършване на някое от следните неща:

(А) връчване на лично копие от призовката и жалбата на лицето;

(B) оставяне на копие от всеки в жилището на лицето или обичайното място на пребиваване на някого на подходяща възраст и преценка, който пребивава там; или

(В) предоставяне на копие от всеки на агент, упълномощен по назначаване или по закон да получи процесуално връчване.

(е) Обслужване на физическо лице в чужда държава. Освен ако федералният закон не предвижда друго, физическо лице — различно от непълнолетно лице, некомпетентно лице или лице, чийто отказ е подаден — може да бъде връчено на място извън нито един съдебен район на Съединените щати:

(1) чрез всякакви международно договорени средства за връчване, които са разумно изчислени за уведомяване, като тези, разрешени от Хагската конвенция за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи;

(2) ако няма международно договорени средства или ако международно споразумение позволява, но не уточнява други средства, по метод, който е разумно изчислен, за да предупреди:

(A) както е предписано от законодателството на чуждата държава за служба в тази страна в иск в нейните съдилища с обща юрисдикция;

(Б) според указанията на чуждестранния орган в отговор на молба или молба; или

(В) освен ако не е забранено от законодателството на чуждата държава, чрез:

(i) връчване на копие от призовката и от жалбата лично на лицето; или

(ii) използване на всяка форма на поща, която служителят адресира и изпраща на лицето и която изисква подписана разписка; или

(3) по друг начин, незабранен с международен договор, по разпореждане на съда.

(g) Обслужване на непълнолетно или некомпетентно лице. Непълнолетно или некомпетентно лице в съдебен район на Съединените щати трябва да бъде връчено съгласно щатското законодателство за връчване на призовка или подобен процес на такъв ответник в иск, заведен в съдилищата с обща юрисдикция на щата, където се извършва връчването. Непълнолетно или некомпетентно лице, което не е в нито един съдебен район на Съединените щати, трябва да бъде връчено по начина, предписан от правило 4(f)(2)(A) , (f)(2)(B) или (f )(3) .

(h) Обслужване на корпорация, партньорство или асоциация. Освен ако федералният закон не предвижда друго или отказът на ответника е подаден, местна или чуждестранна корпорация, или партньорство или друго некорпоративно сдружение, което е предмет на дело под общо име, трябва да бъде връчено:

(1) в съдебен район на Съединените щати:

(A) по начина, предписан от Правило 4(e)(1) за връчване на физическо лице; или

(B) чрез връчване на копие от призовката и от жалбата на служител, управляващ или генерален агент или всеки друг агент, упълномощен по назначаване или по закон да получава процесуална услуга и—ако агентът е упълномощен по закон и законът изисква това — като също така изпрати копие от всеки на ответника; или

(2) на място извън нито един съдебен район на Съединените щати, по какъвто и да е начин, предписан от Правило 4(f) за връчване на физическо лице, с изключение на личното връчване съгласно (f)(2)(C)(i) .

(i) Обслужване на Съединените щати и техните агенции, корпорации, служители или служители.

(1) Съединените щати. За да служи на Съединените щати, една страна трябва:

(A)(i) да връчи копие от призовката и от жалбата на прокурора на Съединените щати за района, където е предявен искът – или на помощник прокурор на Съединените щати или служител, когото адвокатът на Съединените щати посочва в подадено писмено със съдебния секретар—или

(ii) да изпрати копие от всеки с препоръчана или заверена поща до служителя по граждански процес в кантората на прокурора на Съединените щати;

(B) изпрати копие от всеки с препоръчана или заверена поща до главния прокурор на Съединените щати във Вашингтон, окръг Колумбия; и

(C) ако действието оспорва заповед на безпартийна агенция или служител на Съединените щати, изпратете копие от всяка от тях с препоръчана или заверена поща до агенцията или служителя.

(2) Агенция; Корпорация; Служител или служител, съден в служебно качество. За да обслужва агенция или корпорация на Съединените щати, или служител или служител на Съединените щати, съден само в официално качество, страната трябва да обслужва Съединените щати и също така да изпрати копие от призовката и от жалбата с препоръчана или заверена поща до агенцията , корпорация, служител или служител.

(3) Длъжностно лице или служител, съден поотделно. За да служи на служител или служител на Съединените щати, съден в индивидуално качество за действие или бездействие, настъпили във връзка със задължения, изпълнявани от името на Съединените щати (независимо дали служителят или служителят също са съдени в официално качество), една страна трябва служи на Съединените щати и също така служи на служителя или служителя съгласно Правило 4(e) , (f) или (g) .

(4) Удължаване на времето. Съдът трябва да предостави на една страна разумен срок, за да поправи неспособността си да:

(A) обслужва лице, което се изисква да бъде връчено съгласно правило 4(i)(2) , ако страната е служила или на прокурора на Съединените щати, или на главния прокурор на Съединените щати; или

(B) служи на Съединените щати съгласно правило 4(i)(3) , ако страната е служила на служителя или служителя на Съединените щати.

(j) Обслужване на чуждестранно, държавно или местно управление.

(1) Чужда държава. Чужда държава или нейно политическо подразделение, агенция или инструмент трябва да бъдат обслужвани в съответствие с 28 USC §1608 .

(2) Държавно или местно управление. Държава, общинска корпорация или всяка друга държавно създадена правителствена организация, която е обект на иск, трябва да се обслужва от:

(A) връчване на копие от призовката и от жалбата на своя главен изпълнителен директор; или

(B) връчване на копие от всеки по начина, предписан от закона на тази държава за връчване на призовка или подобен процес на такъв ответник.

(к) Териториални граници на ефективна служба.

(1) Като цяло. Връчването на призовка или подаването на отказ от връчване установява лична юрисдикция върху ответника:

(A) който е под юрисдикцията на съд с обща юрисдикция в държавата, където се намира окръжният съд;

(B) който е страна, присъединена съгласно Правило 14 или 19 и се връчва в рамките на съдебен район на Съединените щати и на не повече от 100 мили от мястото, където е издадена призовката; или

(C) когато е разрешено от федерален закон.

(2) Федерален иск извън юрисдикцията на държавния съд. За иск, който възниква съгласно федералния закон, връчването на призовка или подаването на отказ от връчване установява лична юрисдикция върху ответника, ако:

(A) ответникът не е обект на юрисдикция в съдилища с обща юрисдикция на която и да е държава; и

(B) упражняването на юрисдикция е в съответствие с Конституцията и законите на Съединените щати.

л ) Услуга за доказване.

(1) Изисква се клетвена декларация. Освен ако връчването не бъде отказано, доказателство за връчването трябва да се представи в съда. С изключение на връчване от маршал или заместник-маршал на Съединените щати, доказателството трябва да бъде от клетвена декларация на служителя.

(2) Обслужване извън Съединените щати. Службата извън нито един съдебен район на Съединените щати трябва да се докаже, както следва:

(A) ако е направено съгласно правило 4(f)(1) , както е предвидено в приложимия договор или конвенция; или

(B) ако е направено съгласно правило 4(f)(2) или (f)(3) , чрез разписка, подписана от адресата, или чрез друго доказателство, удостоверяващо съда, че призовката и жалбата са връчени на адресата.

(3) Валидност на услугата; Променящо доказателство. Недоказването на услугата не засяга валидността на услугата. Съдът може да разреши изменение на доказателството за връчване.

(м) Срок за обслужване. Ако ответникът не бъде връчен в рамките на 90 дни след подаване на жалбата, съдът — по предложение или самостоятелно след уведомяване на ищеца — трябва да отхвърли иска, без да се засяга този ответник, или да разпореди връчването да бъде извършено в рамките на определен срок. Но ако ищецът покаже основателна причина за неизпълнението, съдът трябва да удължи срока за връчване за подходящ период. Този подраздел (m) не се прилага за връчване в чужда държава съгласно правило 4(f) , 4(h)(2) или 4(j)(1) или за връчване на известие съгласно правило 71.1(d) (3)(А).

(н) Утвърждаване на юрисдикция върху имущество или активи.

(1) Федерален закон. Съдът може да предяви юрисдикция върху имуществото, ако е разрешено от федерален закон. Уведомяването на заявителите на имота трябва да бъде дадено, както е предвидено в устава или чрез връчване на призовка съгласно това правило.

(2) Държавно право. При доказателство, че личната юрисдикция върху ответник не може да бъде получена в района, където е предявен искът, чрез разумни усилия за връчване на призовка съгласно това правило, съдът може да предяви юрисдикция по отношение на активите на ответника, намерени в района. Юрисдикцията се придобива чрез изземване на активите при обстоятелствата и по начина, предвиден от държавното законодателство в този район.


Правило 4 Известие за съдебно дело и искане за отказ от връчване на призовки.

(Надпис)До (назовете ответника или — ако ответникът е корпорация, партньорство или асоциация — назовете служител или агент, упълномощен да получава услуга):Защо получаваш това?Срещу вас или образуванието, което представлявате, в този съд е заведено дело под номера, показан по-горе. Приложено е копие от жалбата.Това не е призовка или официално съобщение от съда. Искането е, за да избегнете разходи, да се откажете от официалното връчване на покана, като подпишете и върнете приложения отказ. За да избегнете тези разходи, трябва да върнете подписания отказ в рамките на (дайте най-малко 30 дни или поне 60 дни, ако ответникът е извън който и да е съдебен район на Съединените щати) от датата, показана по-долу, която е датата на изпращане на това известие . Приложени са две копия на формуляра за отказ, заедно с подпечатан плик със собствен адрес или друго предплатено средство за връщане на едно копие. Можете да запазите другото копие.Какво се случва след това?Ако върнете подписания отказ, ще го заведа в съда. След това действието ще продължи така, сякаш ви е било връчено на датата на подаване на отказа, но няма да ви бъдат връчени призовки и ще имате 60 дни от датата на изпращане на това известие (вижте датата по-долу), за да отговорите на жалбата (или 90 дни, ако това известие ви бъде изпратено извън който и да е съдебен район на Съединените щати).Ако не върнете подписания отказ в посочения срок, аз ще уредя призовката и жалбата да ви бъдат връчени. И ще поискам от съда да изиска от вас или от образуванието, което представлявате, да заплатите разходите за извършване на услугата.Моля, прочетете приложеното изявление относно задължението, за да избегнете ненужни разходи.Удостоверявам, че тази заявка ви е изпратена на датата по-долу.Дата: ___________ ___________________________(Подпис на пълномощника или непредставена страна)_____________________________(Копирано име)_____________________________(адрес)_____________________________(Имейл адрес)_____________________________(Телефонен номер)

Правило 4 Отказ от връчването на призовките.

(Надпис)До (назовете адвоката на ищеца или непредставения ищец):Получих искането ви за отказ от връчване на призовка в това действие заедно с копие от жалбата, две копия на този формуляр за отказ и предплатено средство за връщане на едно подписано копие от формуляра.Аз или лицето, което представлявам, се съгласявам да спестя разходите за връчване на призовка и жалба в този случай.Разбирам, че аз или образуванието, което представлявам, ще запазим всички защити или възражения срещу иска, юрисдикцията на съда и мястото на делото, но се отказвам от всякакви възражения срещу липсата на призовка или връчване.Разбирам също, че аз или образуванието, което представлявам, трябва да подадем и връчим отговор или предложение съгласно правило 12 в рамките на 60 дни от _____________________, датата, на която е изпратено искането (или 90 дни, ако е изпратено извън Съединените щати) . Ако не го направя, срещу мен или срещу образуванието, което представлявам, ще бъде постановено неприсъствено решение.Дата: ________________________________________(Подпис на пълномощника или непредставена страна)_____________________________(Копирано име)_____________________________(адрес)_____________________________(Имейл адрес)_____________________________(Телефонен номер)
(Прикачете следното)

Задължение за избягване на ненужни разходи за връчване на призовка

Правило 4 от Федералните граждански процесуални правила изисква определени ответници да си сътрудничат за спестяване на ненужни разходи за връчване на призовка и жалба. Ответник, който се намира в Съединените щати и който не успее да върне подписан отказ от връчване, поискан от ищец, намиращ се в Съединените щати, ще бъде задължен да заплати разходите за връчване, освен ако ответникът не покаже основателна причина за неуспеха.„Уважителна кауза“ не включва убеждение, че искът е неоснователен, или че е заведен на неподходящо място, или че съдът няма юрисдикция по този въпрос или върху ответника или имуществото на ответника.Ако отказът е подписан и върнат, все още можете да направите тези и всички други защити и възражения, но не можете да възразите срещу липсата на призовка или връчване.Ако се откажете от връчването, тогава трябва в рамките на срока, посочен във формуляра за отказ, да връчите отговор или искане по правило 12 на ищеца и да подадете копие в съда. Като подпишете и върнете формуляра за отказ, вие имате повече време за отговор, отколкото ако е била връчена призовка.Вижте още по темата:

изпълнителен лист    изпълнителен лист    изпълнителен лист    изпълнителен лист

изпълнителен лист    изпълнителен лист    изпълнителен лист    изпълнителен лист

изпълнителен лист    изпълнителен лист    изпълнителен лист    изпълнителен лист

изпълнителен лист    изпълнителен лист    изпълнителен лист    изпълнителен лист

изпълнителен лист    изпълнителен лист    изпълнителен лист    изпълнителен лист

изпълнителен лист

изпълнителен лист

изпълнителен лист

изпълнителен лист

изпълнителен лист

КОМЕНТИРАЙТЕ

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук