ПОЛША:

Официална позиция относно Стратегия на ЕС за равенство на половете 2020-2025:Полша декларира, че съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съветът, Европейският икономически и социален комитет и Комитетът на регионите – Съюз на равенството: Стратегия за равенство между половете 2020-2025, посочена в т. 8 и справочни документи на Заключенията на Съвета, трябва да се тълкуват с надлежно отчитане на националните компетенции и специфични обстоятелства във всяка държава-членка. В същото време Полша декларира, че това равенство между жените и мъжете е заложено в договорите на Европейския съюз като основно право.Полша гарантира равенството между жените и мъжете в рамките на полската национална законодателна система в съответствие с международните инструменти за защита правата на човека и в рамките на основните ценности и принципи на Европейския съюз. Поради тези причини, там, където Стратегията се отнася до равенството между половете, Полша ще го тълкува като равенство между жени и мъже. Освен това там, където Стратегията се позовава на понятието «сексуално и репродуктивно здраве и права», Полша ще го тълкува в съответствие с Програмата за действие на Международната конференция за населението и развитието от 1994 г. и Пекинската платформа от 1995 г., поради факта, че терминът няма международно признато определение.Равенството между жените и мъжете е заложено в договорите на Европейския съюз като основно право. Полша гарантира равенството между жените и мъжете в рамките на Полската национална правна система в съответствие с международните инструменти за защита на правата на човека и в рамките на основните ценности и принципи на Европейския съюз. Поради тези причини, там, където заключенията се отнасят до равенството между половете, Полша ще го тълкува като равенство между жени и мъже, съгласно член 8 от ДФЕС (Договор за функциониране на Европейския съюз).

Vanesa May

ЗА Семейството

Против “Джендър” образованието в училищата

ИЗТОЧНИК ТУК

White cbnnews logo
Унгария и полша няма да подпишат стратегията за равенството на половете cbnnews logo white унгария и полша няма да подпишат стратегията за равенството на половете официална позиция относно стратегия на ес за равенство на половете 2020-2025:полша декларира, че съобщението на комисията до европейския парламент, съветът, европейският икономически и социален комитет и комитетът на регионите - съюз на равенството: стратегия за равенство между половете 2020-2025, посочена в т. 8 и справочни документи на заключенията на съвета, трябва да се тълкуват с надлежно отчитане на националните компетенции и специфични обстоятелства във всяка държава-членка. В същото време полша декларира, че това равенство между жените и мъжете е заложено в договорите на европейския съюз като основно право. Полша гарантира равенството между жените и мъжете в рамките на полската национална законодателна система в съответствие с международните инструменти за защита правата на човека и в рамките на основните ценности и принципи на европейския съюз. Поради тези причини, там, където стратегията се отнася до равенството между половете, полша ще го тълкува като равенство между жени и мъже. Освен това там, където стратегията се позовава на понятието «сексуално и репродуктивно здраве и права», полша ще го тълкува в съответствие с програмата за действие на международната конференция за населението и развитието от 1994 г. И пекинската платформа от 1995 г. , поради факта, че терминът няма международно признато определение. Равенството между жените и мъжете е заложено в договорите на европейския съюз като основно право. Полша гарантира равенството между жените и мъжете в рамките на полската национална правна система в съответствие с международните инструменти за защита на правата на човека и в рамките на основните ценности и принципи на европейския съюз. Поради тези причини, там, където заключенията се отнасят до равенството между половете, полша ще го тълкува като равенство между жени и мъже, съгласно член 8 от дфес (договор за функциониране на европейския съюз).
White cbnnews logo

Leave a Reply