ВАЖНО !!!

Председателят на Български юридически комитет, който тази година излъчи юриста на годината Петър Николов след спечелено дело срещу Агенцията за Социално подпомагане и ДА “Закрила на детето” за връщането на трите деца на вдовица от Сливен.

Юристът на годината след награждаването : Благодаря на Петър Низамов Перата . Без него в нашия екип нямаше да успеем.

Всички санкции,наложени по влезлия в сила на 25.05.2018г. Регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR), относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни СА НЕЗАКОННИ ,защото според Решение № 7 от 2 юли 1992 г. по к.д. № 6/92 г. за тълкуване на чл. 5, ал. 2, 3 и 4 от Конституцията (Обн., ДВ, бр. 56 от 10 юли 1992 г. ) , международните договори нямат пряко приложение в наказателното право,респективно при административните нарушения (защото НК се прилага субсидирано), ако не е въведен в конкретен състав на престъпление или административно нарушение.
“Международните договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила, с които определени деяния (действия и бездействия) са обявени за престъпления, без да са престъпни по вътрешното наказателно законодателство на Република България, са част от вътрешното право на страната само доколкото могат да поясняват смислово съдържанието на съществуващи в Наказателния кодекс престъпни състави или елементи от тях или ако създават задължения за промяна на законодателството.”

Принципът за прякото действие на международните договори в областта на наказателното право е значително ограничен поради неговите особености и структурата на наказателно-правните и административно-наказателните норми. В международните договори обикновено не се определят съставите на престъпленията и нарушенията и видът и размерът на наказанията. Посочват се в по-общ вид основните признаци на деянията (действия и бездействия), обявени за престъпни, като на отделните държави се предоставя да конкретизират престъпните състави и да определят наказанията.

СЪДРУЖНИКЪТ НА ПЕТЪР НИЗАМОВ ПЕРАТА В БЪЛГАРСКИЯ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ СТАНА ЮРИСТ НА ГОДИНАТА.

Приема се, че осъществяването на наказателната, респ. административно-наказателната отговорност на извършителите на престъпленията и нарушенията е суверенно право на всяка отделна държава.

Обявените по този начин деяния за престъпни от международните договори, за да бъдат включени във вътрешното наказателно законодателство, е необходимо да бъдат установени признаците на престъпните им състави и наказанията за всяко престъпление с вътрешен законодателен акт, действието на който се определя в съответствие с изискванията на вътрешното законодателство.
АВТОР:
ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ НИЗАМОВ -председател на Български юридически комитет – защита на гражданите с правни средства” БЮК.

Екранна снимка (5). Png

Leave a Reply