Начало Uncategorized Лъже ли председателя на Окръжен съд- Бургас – Боряна Димитрова?

Лъже ли председателя на Окръжен съд- Бургас – Боряна Димитрова?

5
0

Лъже ли председателя на Окръжен съд- Бургас? Хванах ли ги аз в лъжа? Или “просто” нарушават закона?

Преди няколко дена поради огромни съмнения относно нагласяне на определени дела на определени съдии в Бургаския окръжен съд, подадох заявление по Закона за достъп до обществена информация да видя , аджаба, как се разпределят съдиите в БОС.

Все пак ми е интересно кок ШЕСТ РАЗЛИЧНИ ДЕЛА от един ищец “случайно” се падат на точно ДВА състава от близо 14 състава на БОС. Всеки състав е от трима съдии.

– КАЛИНА ПЕНЕВА

– ДАНИЕЛА МИХОВА

– ЕЛЕОНОРА КРАЛЕВА

– СИМЕОН МИХОВ

– Росен Парашкевов

– Кремена Лазарова

В отговор получих нещо като решение, което е достойно за присмех, по-зле написано и мотивирано и от колопиума на зле-подготвен първокурсник по право в някой много забутан университет.

Разбира се, отказват.

Но това , което пише създава огромни съмнения за достоверността на изявлението.

Там пише, ЧЕ ЗВУКОЗАПИС НА СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ НЕ БИЛО НАПРАВЕН, ЗАЩОТО НЯМАЛИ ТЕХНИКА.

Това освен, че е плитка лъжа, защото на всеки, който е стъпвал в съдебна зала му е ясно, че всичко се записва. Има микрофони навсякъде и само плеснеш с ръце се създава микрофония.

НО ТОВА НЕ Е ОСНОВНОТО.

ОБАЧЕ !!! Вижте как ги хващам в лъжа…

Съгласно доклад „ОКРЪЖЕН СЪД БУРГАС И РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ СЪДЕБНИЯ РАЙОН за 2016г.” , намиращ се на официалния сайт на Окръжен съд-Бургас с директна връзка : http://os-burgas.org/Dokladi/Report-2016.pdf , на стр. 7 е записано следното „Обновени/ закупени бяха нови аудиозаписващи устройства за съдебните зали – 8 бр.”. От което се създава огромен въпрос. Нарушен ли е чл. 150, ал. 3 от ГПК, според който звуко-запис се изготвя задължително при техническа възможност. Очевидно е, че такава възможност има за всяка от залите на Окръжен съд- Бургас от категоричното изявление в доклада „за залите” , т.е. за всички зали. В противен случай, щеше да е записано „в част от залите”, „в някои от залитъе”, „в зали”.

Граматическото и езиково тълкуване на горното в доклада, написано от Административен ръководител- председател на Окръжен съд- Бургас може да се направи един категоричен извод, че техника има за всяка от залите и тя е инсталирана.

Следователно се създава едно огромно съмнение за достоверността на изявлението на председателя на БОС РОСИЦА ТЕМЕЛКОВА , че запис не бил направен, въпреки императива от чл. 150, ал. 3 от ГПК.

На следващо място съгасно юл. 150, ал. 3 от ГПК «При техническа възможност се прави звукозапис на заседанието, въз основа на който в тридневен срок се съставя протоколът.”

Тази норма е императивна и е под едно единствено условие- да има техническа възможност. Няма значение волята на задълженото лице или публично-правния субект.

Разбира се, това водевилно решение днес беше обжалвано пред Административен съд- Бургас, в който аз вярвам.

Със сигурност звукозаписът от ПУБЛИЧНОТО съдебно заседание по съдебно дело е обществена информация, защото във връзка с чл. 3, ал. 2 от ЗДОИ задължени субекти, които следва да предоставят информация по ЗДОИ са и всички публично-правни субекти, а не само държавните органи, техните териториални поделения и органите за местно самоуправление.

Без съмнение съдиите и в частност председателят на БОС е публично-правен субект, за това са длъжни да предоставят информация, която създават или съхраняват.

На следващо място, исканият звуко-запис попада в описаната информация от чл. 11 – и същата информация е служебна обществана информация, защото се събира, създава и съхранява по повод дейността на органите от чл. 3, ал. 2 от ЗДОИ.

Не знам дали е необходимо да кометираме, нещо, което със сигурност е известно на всеки учил право . Именно това, че звукозаписът е обществена информация , защото е информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

В този запис се съдържат записани изявления на съдии ( 3-ма на брой) , които са задължени субекти по см. На чл. 3, ал. 2 от ЗДОИ. Свързана е с обществения живот в страната, а именно правилното правораздаване, спазването на процесуалните правила от задължени субекти, както и поведението на съдиите, заради което именно искаме записа, в който съг;асно информацията, която имаме има данни за предубедено, незаконосъобразно поведение, което по съществото си представлява нарушение на права на граждани , участващи в публичния процес а може би и дисциплинарно нарушение.

Единство чрез предоставянето и ще се предостави възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Друг начин гражданите да си съставят мнение- няма.

Напълно неоснователно е отказването да бъдат предоставени протоколите за случайно разпределение на делата съгласно заявлението.

Да, наистина е предвиден друг ред за получаване на тази информация, но този ред е установен само за страните , адвокатите и други изрично описани субекти. Ако един от тези субекти, описани горе поиска такава информация по ЗДОИ, искането му би било недопустимо, защото за него е предвиден друг ред за получаването и.

В случая ние не сме част от описаните горе субекти. За това за нас този ред не е наличен.

И след като исканата информация не попада в хипотезата на чл. 7, ал. 1 от ЗДОИ :

„Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

Същата следва да бъде предоставена на нас, тъй като е служебна, а искането е направено към компетентен орган и за обществена информация, събирана и съхранявана от задължени публично-прави субекти.

В противен случай ще бъдат нарушени принципите на ЗДОИ, а именно :

1. Откритост, достоверност и пълнота на информацията;

2. осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;

3. осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;

4. защита на правото на информация;

В тези протоколи се съдържат данни за публично-правен субект- председател на окръжен съд- Бургас , който е задължен субект по см. На чл. 3, ал. 2 от ЗДОИ. Свързана е с обществения живот в страната, а именно спазването на закона при разпределението на делата, правилното правораздаване, спазването на процесуалните правила от задължени субекти, както и заради съмение за нагласяне на съдии за конкретни дела без да бъде извършено законосъобразно слуайно разпределение.

Единство чрез предоставянето на протоколите ще се предостави възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Друг начин гражданите да си съставят мнение- няма.

НА ОСНОВАНИЕ НА ГОРНОТО :

Моля да отмените Решение № 10 /15.11.2018г. на председателя на Окръжен съд- Бургас

По заявление с вх. № 10/2018г. за достъп до обществена информация,

С което последното е оставено без разглеждане и да върнете преписката на решаващия орган със задължителни указания за спазването на закона а именно :

Да ми бъде предоставена следната общетвена информация :

1. Звуко-запис от единственото съдебно заседание по въззивно гражданско дело № ……../2018г. на Бургаския окръжен съд.

И да ми бъдат предоставени следните документи:

2 . Всички Протоколи за случайно разпределение на съдиите по ШЕСТ на брой граждански дела на Бургаския Окръжен Съд

ПОСЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ МЕ НАКАРА ДА ПОДАМ НОВО ИСКАНЕ ЗА ДОСТЪП ДО СЛЕДНАТА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ :

На основание Закона за достъп до обществена информация, моля да ми бъде предоставена следната такава:

1. В колко съдебни зали на Окръжен съд- Бургас има инсталирана звукозаписваща техника.

2. В кои съдебни зали на Окръжен съд- Бургас има инсталирана звукозаписваща техника. Кои номера на зали?

3. Има ли съдебни зали на Окръжен съд- Бургас, където няма инсталирана звукозаписваща техника? Кои са те?

4. Моля да ми бъдат предоставени Договорите за закупуване на звуко-записваща техника за Бургаския окръжен съд от 2012г. до сега.

5. Моля да ми бъдат предоставени всички документи по Закона за обществените поръчки, с които е обявена , проведена, завършена и евентуално обжалвана процедуара по ЗОП , с която Окръжен съд – Бургас е закупил звукозаписваща техника от 2012г до сега.

6. Догвори за дарения, с които е била дарена звуко-записваща техника за Окръжен съд- Бургас.

7. Имало ли е дисциплинарни производства срещу описаните по-долу съдии? Моля да ни бъдат предоставени всички документи във връзка с дисциплинарни производства срещу съдиите от Окръжен съд- Бургас , описани по-долу:

– КАЛИНА ПЕНЕВА

– ДАНИЕЛА МИХОВА

– ЕЛЕОНОРА КРАЛЕВА

– СИМЕОН МИХОВ

– Росен Парашкевов

– Кремена Лазарова

В това число-

– Законния повод за запозване на дисциплинарното производство (сигнал, оповестена информация в медиите, данни, от които е произлязло самосезиране на решаваьия орган.)

– Актът,с които е започнало производството.

– Протоколи от заседанията на дисциплинарната комисия

– Решение на дисциплинарната комисия или инспектората на ВСС.

– Евентуално решение на съда по жалба на заинтересованите лица срещу решението на комисията или инспектората на ВСС.

Желая да получа исканата информация в следната форма:

1. Копие на хартиен носител

КОЯ Е СЪДИЯ КАЛИНА ПЕНЕВА?

Оплакванията срещу бургаската съдийка датират още от 2006г., когато…

Старозагорският консорциум “ГИР 2”, който получи право да строи новия градски универсален магазин в Бургас, обвини съдия Калина Пенева от местния Окръжен съд, че се опитва да им пречи, тъй като има личен интерес. Съдия Пенева бе докладчик по дело, в което бе постановено, че сделката с “ГИР 2” за строежа е сключена незаконосъобразно. Според старозагорци Пенева имала интерес от това решение, тъй като съпругът й бил собственик на строителната фирма “Алфа строй”, подизпълнител на няколко обекта на подателя на жалбата. Делото бе заведено от Милко Милков, управител на фирма “ПОНС”, един от кандидатите за строежа на магазина.

Съдия Пенева отхвърли всички обвинения. На нарочна пресконференция тя заяви, че няма никакъв личен интерес по това дело. “Всеки, който ме е подозирал в това, е могъл да ми поиска отвод през цялото време, докато делото течеше. Това обаче не бе направено”, каза Пенева.

Представителите на старозагорския консорциум заплашиха обаче, че ще сезират Висшия съдебен съвет, защото това бил много ясен случай за конфликт на интереси между магистрат и страна по делото. Иван Ангелов от “ГИР 2” се оплака, че целият случай е накарал международната проектантска фирма “Колиарс интернешънал” и международното архитектурно бюро, които те са наели, да се откажат засега да обявяват публично проекта си.

През кризистната 2012г. Любопитна е и декларацията за имущественото положение на Калина Пенева, която придобила гараж и общи части от жилище. Съпругът й Димитър Пенев има свободни парични средства от 70 хи.лв., личните й средства са в размер на 12 хил.лв., а синът й Павел Пенев е с 11 хил.лв. Семейството има банкови влогове за около 45 хил.лв., както и солидни вземания от строителя „Алфа строй“ за 500 хил.лв.

В нашата тема в развитие “ГНИЛИТЕ ЯБЪЛКИ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА” разкрихме още доста фрапантни случаи в съдебната ни система:

Гнилите ябълки в съдебната система в Асеновград: Поръчкови дела

Всички цигани от вендетата в Асеновград са на свобода

Гнилите ябълки в съдебната система: Лобито на Гешев – Съдия Иван Бедачев Асеновград

Гнилите ябълки в съдебната система: Лобито на Гешев – Съдия Иван Бедачев Асеновград изпълни поръчка Оператор на БТВ удря адвокат Петър Низамов на протеста в Асеновград РЕАКЦИЯТА НА НАРОДА: Асеновград подкрепя Петър Низамов срещу БТВ Как режимът на ГЕРБ се разправя с неудобните

Ето изтритото от Нова ТВ интервю със Стоян Тончев относно стрелбата срещу адвокат Петър Низамов. Интервю на Петър Низамов относно опита за убийство срещу него. Или как се оживява след осем куршума Защо Петър Низамов осъди няколко поръчкови медии? Петър Низамов за опита да бъде убит един дисидент

 

Предишната статия ГНИЛИТЕ ЯБЪЛКИ В БУРГАСКИЯ СЪД: Съдия Калина Пенева
Следващата статия Изгубеното покление: Нападения с тарелки с фекалии в Бургас

КОМЕНТИРАЙТЕ

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук