БХК са получили над половин милион само само държавни пари да защитават мигрантите и каналджиите

Разкритие на Петър Низамов стана повод за нов скандал с ‘бежанците” и парите, които се разходват по тях, вместо за българските майки и пенсионери.

В сайта на Агенцията за обществени поръчки (АОП) намираме много интересна информация, която обяснява нелогичното държание на един комитет.

Български хелзински комитет (БХК) е известен в обществото ни със своята анти-българска насоченост и активност.

СБЖ – „СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ“ РАБОТИ ЗА ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ ?

В последните години представители на това НПО, чието финансиране не е ясно от къде идва, а според неофициалната и обществено -известна информация е с пари на “Отворено общество” на Джордж Сорос, не надпреварваха да нападат българите, когато последните биват тероризирани от едно малцинство, научено да живее над закона.

Според разкритието на Петър Низамов, БХК са получавали не само пари от Америка за България и Отворено общество, ами и от…. НАШАТА ДЪРЖАВА.

ЗАЩО АЕЖ – „АСОЦИАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ“ МЪЛЧИ ЗА УБИЙСТВОТО НА РАЗСЛЕДВАЩ КОЛЕГА?

Това е същата държава, която няма пари за майките, за пансионерите, за здравеопазване и всичко необходимо за едно здраво общество. В същото време се раздават тлъсти чекове .. за НИЩО.

Ето какво е открил Петър Низамов и ние го публикуваме без редакторска намеса.

ъзложител:Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/
Номер:00268-0002
Адрес на профила на купувача:http://www.aref.government.bg
Процедура:Договаряне
Описание:Прилагане на минималните стандарти на ЕС в областта на производството за предоставяне на статут, посредством осигуряване на правна помощ и превод в местата за настаняване на чужденци, търсещи международна закрила – гр.София, кв. „Враждебна“ и кв.“Военна рампа“ и Регистрационно-приемателен център – гр.Харманли.

 

Враговете на Борисов – все „случайни“ жертви на „битовата“ престъпност

В решението от 17.01.2014 г. в мотивите е записано следното :

Конфликтът в Сирия оказва влияние върху броя на молбите, подадени за закрила в Република България през 2013 година, както от страна на сирийски граждани, така и от чужденци, пребиваващи в Сирия (най-често – иракчани). За 2013 г. молбите за закрила са увеличени многократно, като Сирия е на първо място по брой на подадени молби за закрила, следвана от Алжир, без гражданство, Ирак и Мали. В кризисната ситуация на бежански натиск към България от изключително важно значение е на търсещите закрила да бъдат спазвани правата им съгласно европейското законодателство в областта на убежището, като на търсещите закрила бъде гарантиран неограничен достъп до правна помощ, консултации, както и превод при процедурата за предоставяне на статут. За целта е ревизирана Годишна програма 2013 на Европейския бежански фонд – със Спешни мерки, като са предвидени действия за създаване на възможности за настаняване на повече от 5 000 търсещи закрила. В Спешните мерки от Годишна програма 2013 за Европейски бежански фонд, Приоритет 1, Мярка 6 е заложено действие „Прилагане на минималните стандарти на ЕС в областта на производството за предоставяне на статут, посредством осигуряване на правна помощ и превод“. Спешните мерки, които са със срок на усвояване до 30.04.2013 година, са утвърдени с Решение C(2013) 8558 от 28.11.2013 г. за изменение на Решение (2013) 3342 на Комисията за одобряване за България на годишната програма за 2013 г. за Европейския бежански фонд и на съфинансирането за 2013 г. от този фонд.

Финансовите средства за изпълнение на поръчката са в общ размер на 60 000 евро, от национално финансиране.

Настъпилите събития от извънреден характер по смисъла на § 1, т.28а от ДР на ЗОП -увеличен брой търсещи закрила в Р България, които по време на регистрацията и производството за предоставяне на статут следва да имат неограничен достъп до правна помощ, консултации, както и превод и по този начин да получат достъп до здравната и социалната система, с оглед запазване на техния живот и здраве. Изложеното налага предприемане на неотложни действия за прилагане на минималните стандарти на ЕС в областта на производството за предоставяне на статут, посредством осигуряване на правна помощ и превод по време на производството за предоставяне на статут, за да се избегнат последици, които непосредствено застрашават живота и здравето на хората или околната среда. С оглед на гореизложеното и невъзможността да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление е необходимо да се организира възлагане на обществената поръчка чрез процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.4 от Закона за обществените поръчки. За участие в процедурата ще бъдат поканени за преговори юридическите лица, които са подавали и изпълнявали проектни предложения за реализиране на услугата: НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ; БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ; РУСЕНСКИ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА; ЦЕНТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ – ГЛАС В БЪЛГАРИЯ; ФОНДАЦИЯ КИБЕЛА.

Бойко, нали заяви, че си отказал на Меркел? Как се озова този сирийски ‘бежанец’ от Белгия, който нападна семейството на пътя в София?

V.2)Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

На основание чл.92 от ЗОП поканата за участие в процедурата на договаряне без обявление ще бъде изпратена до Агенцията за обществени поръчки и до :

1. БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ 

Възложител:Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/
Номер:00268-0002
Адрес на профила на купувача:http://www.aref.government.bg
Процедура:Открит конкурс по НВМОП
Описание:Осигуряване на качествена правна помощ на всички лица, потърсили и получили закрила или отказ; Специализирано постоянно обучение на преводачи по процедурата;Конкректна помощ на ДАБ във връзка с проблемите при назначаване на настойник (попечител) на непридружени деца, чрез създаване на правила, процедури за избор и конкретни условия на които трябва да отговарят кандидастващите за настойници;Създаване на програми за обучение на заинтересованите лица.

Низамов : „Бойко измисли нова „техника“ как да прескочи волята на народа и да заселва мигранти в техните жилища.“

В информацията за сключен договор намираме отново като изпълнител без реален конкурс или търг отново БХК:

Кратко описание на поръчката

Осигуряване на качествена правна помощ на лица, потърсили и получили закрила или отказ; Специализирано постоянно обучение на преводачи по процедурата;Конкретна помощ на ДАБ във връзка с проблемине при назначаване на настойник ( попечител) на непридружени деца, чрез създаване на правила, процедури за избор и конкретни условия на които трябва да отговарят кандидастващите за настойници.

ІІ.2.1)Обща стойност на договора/ите

Стойност

100000 BGN без ДДС

V.3)Наименование и адрес на изпълнителя

БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНСКИ КОМИТЕТ, УЛ.”УЗУНДЖОВСКА”№1, България 1000, гр.София, Тел.: 02 9813318, E-mail: [email protected], Факс: 02 9813318

URL: www.bghelsinki.org.

V.4)Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора

Стойност 100000 BGN без ДДС

 

Възложител:Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/
Номер:00268-0004
Адрес на профила на купувача:http://
Процедура:Открит конкурс по НВМОП
Описание:правни консултации във връзка с процедурата по предоставяне на закрила; правни консултации за правата и задълженията на чужденците при престоя им в Република България; наблюдение върху процедурата в ДАБ с цел осигуряване на граждански контрол за изпълнението и спазване на производството по предоставяне на закрила; осигуряване на преводачески услуги извън ДАБ; издаване на брошури за правата и задълженията на лицата, търсещи закрила, включващи кратки описания на приложимите дейности; правна помощ при получаване на отрицателно решение по молбата за закрила; осигуряване на достъп до процедура чрез мониторинг и консултации по границите; представителство пред административните органи; обучение на преводачи за процедурата, по предварително съгласувани програми; правни консултации за доброволно завръщане на получилите окончателен отказ, търсещи закрила; консултации и представителство на непридружени деца по време на бежанската процедура; съвместно с ДАБ изработване на правила и процедура за назначаване на настойник (попечител) на непридружени деца, търсещи закрила

ІІ.1.3)Кратко описание на поръчката

Правни консултации във връзка с процедурата по предоставяне на закрила;правни консултации за правата и задълженията на чужденците при престоя в Република България;наблюдения върху процедурата в ДАБ с цел осигуряване на граждански контрол за изпълнението и спазване на производството по предоставяне на закрила.

ІІ.2.1)Обща стойност на договора/ите

Стойност

42000 BGN без ДДС

V.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Български хелзински комитет; Булстат 831091447, ул. “Връбница”№7, България 1000, София, Тел.: 02 9813318, E-mail: [email protected], Факс: 02 9813318

URL: www.bghelsinki.org.

V.4)Информация за стойността на договора

Крайна обща стойност на договора

Стойност: 42000 BGN без ДДС
И какво излиза сега ?
Че докато слушаме извинения от депутатите на ГЕРБ  и ОП, че пари за майките и пенсионерите – няма, те дават от държавните пари – само от обявбените на сайта им – над 200 000 лева без ДДС , или около 240 000 лева с ДДС на Хелзинския комитет за да дава правни консултации на нелегалните мигранти, които вместо да бъдат съдени по бързата процедура за незаконното си преминаване на границата, биват обгрижвани от нашата “българска” власт. А може би точно заради това не се прилага на практика все още действащия закон, забраняващ преминаване на зелена граница под страх от 5 години затвор ( чл. 279 от НК) . Може би заради това каналджиите, които са прекарали само през 2015г. над 1 млн мигранти през България по Балканския маршрут получават само условни присъди. Защото с държавни пари БХК ги защитава, напада, инициира проверки срещу съдии, полицаи или прокурори, които настояват или постановяват тежки присъди за трафикантите или незаконно-преминалите границата ни.
 На всичкото отгоре при процедурите е нарушен закона за обществените поръчки, защото няма данни за обявяването ми предварително, не е извършен търг или конкурса а пряко договаряне след покана от страна на Държавната Агенция за бежанците. С една дума като е излязла поръчката без да извършат процедура по ЗОП, те сигурно са се обадили по телефона на Красимир Кънев да му кажат да дойда само да подпише договора.
Хей, все пак сме в България. Всички знаем как стават нещата тук.

 

Leave a Reply