УНГАРИЯ
Официална позиция относно Стратегия на ЕС за равенство на половете 2020-2025:

Унгария декларира, че съобщението на Комисията относно Съюза на равенството: равенство между половете Стратегия 2020-2025, посочена в параграф 8 и приложението на заключенията за справяне с разликата в заплащането между половете: Оценка и разпределение на платената и неплатената грижа трябва да се тълкува като надлежно се вземат предвид националните компетенции и спецификата на обстоятелствата във всяка държава-членка.

Унгария може да приеме препратка към Стратегията в текста на заключенията, но не одобрява, че Стратегията използва и допълнително разширява дефиницията за пола от Истанбулската конвенция, която не е ратифицирана от Унгария.
Освен това Унгария заявява, че равенството между жените и мъжете е заложено в Договорите от Европейския съюз като основно право. Унгария гарантира равенство между жените и мъжете в рамките на унгарската национална правна система в съответствие с международно обвързващи инструменти за правата на човека и в рамките на основните ценности и принципи на Европейския съюз. Поради тези причини Унгария тълкува понятието «джендър» като касаещо пола, а концепцията за «равенство между половете» като препратка към равенството между мъжете и жените.

Vanesa May

ЗА Семейството

Против “Джендър” образованието в училищата

ИЗТОЧНИК ТУК

White cbnnews logo
Унгария: прави се опит да се въведе "третия пол" от противоконституционната ик чрез стратегията за равенството на половете cbnnews logo white унгария: прави се опит да се въведе "третия пол" от противоконституционната ик чрез стратегията за равенството на половете унгария декларира, че съобщението на комисията относно съюза на равенството: равенство между половете стратегия 2020-2025, посочена в параграф 8 и приложението на заключенията за справяне с разликата в заплащането между половете: оценка и разпределение на платената и неплатената грижа трябва да се тълкува като надлежно се вземат предвид националните компетенции и спецификата на обстоятелствата във всяка държава-членка.
White cbnnews logo

Leave a Reply